/

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Depro Profiles, fabrikant van het assortiment en het merk Maestro, geeft 10 jaar garantie.

 

De garantieduur begint bij de factuurdatum van de Maestro producten. Enkel de geadresseerde van de originele factuur kan aanspraak maken op de garantievoorwaarden. Het kunnen voorleggen van een geldige originele factuur is bijgevolg een dwingende voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een garantietussenkomst.

 

De productgarantie heeft enkel betrekking op productiefouten, verborgen productiegebreken en erkende gebreken in de gebruikte materialen tijdens de productie van de Maestro producten. Gebreken kunnen enkel aanvaard worden indien de plaatsing en het onderhoud conform de Maestro voorschriften gebeurd zijn. Hierbij geldt als bijkomende regel dat de omgevingsomstandigheden waar de Maestro producten zich in bevinden eveneens van die aard zijn dat ze voldoen aan de plaatsingsvoorschriften (cfr. contact met water, vochtigheidsgraad e.d.).

 

Voor het onderhoud dient men gebruik te maken van een vochtige doek. Wanneer er bij het onderhoud bepaalde producten worden gebruikt dienen deze eerst te worden uitgetest op een ongeplaatst paneel en kan dit na grondige inspectie op afwezigheid van eventuele inwerking op het Maestro product, gebruikt worden.

 

Zoals gebruikelijk wordt alle verwerkt materiaal als geaccepteerd beschouwd. Panelen met zichtbare gebreken mogen in geen geval geplaatst worden. Worden deze toch geplaatst, dan vervalt elke tussenkomst van de garantie. De producten met zichtbare gebreken, dienen aan de verdeler terugbezorgd te worden binnen de 14 dagen na aankoop. Na aanlevering van deze beschadigde producten zullen deze vervangen worden.

 

Elke kleurdegradatie wordt in verhouding van de tijd als normaal bevonden. Lichte kleurverschillen, tussen de producten onderling, zijn eigen aan het productieproces waardoor in de plaatsingsinstructie ook verwezen wordt naar het vermengen van de verschillende pakken gedurende de plaatsing.

 

Bij bevestiging van zware materialen aan of op de geplaatste Maestro producten, zoals bv. lichtarmaturen, kapstokken, …, dienen deze bevestigd te worden aan de draagstructuur en niet enkel aan de geplaatste Maestro producten.

Alle gebreken betreffende productiefouten, verborgen productiegebreken en erkende gebreken in de gebruikte materialen tijdens productie van de Maestro producten, die bijgevolg mogelijks in aanmerking komen voor dekking door onze garantie, moeten binnen de 14 dagen na het vaststellen, schriftelijk gemeld worden bij de Maestro verdeler.

 

Alle meldingen van gebreken dienen een volledig dossier te omvatten. Dit dossier bevat een beschrijving van het probleem, beschrijving van de zone in de woning waar deze fout zich voordoet, duidelijke foto’s van het probleem en mogelijk informatie van wanneer dit zich voordeed. Dit dossier moet eveneens de originele aankoopfactuur bevatten. Mogelijks wordt een expert van Maestro langs gestuurd om het probleem beter te kunnen beoordelen, waarna een verslag opgemaakt wordt van de bevindingen.

Wanneer de claim gedekt wordt door de garantie, zal Depro Profiles, naar vrije keuze, het gebrek ofwel kosteloos herstellen, ofwel identieke of gelijkwaardige materialen, binnen de mogelijkheden van het op dat moment bestaande assortiment van Maestro producten, leveren ter vervanging van de gebrekkig bevonden materialen. Elke andere schadevergoeding, secundaire schade of vergoeding van plaatsingskosten worden uitgesloten. De kosten voor de verwijdering en de vervanging van het materiaal worden gedragen door de koper.

 

Indien de claim als niet-ontvankelijk bevonden wordt, behoudt Depro Profiles zich het recht om de door hen gemaakte kosten door te rekenen aan de indiener van de klacht. In deze context gaat dit over foutieve plaatsing, extreme omgevingsomstandigheden, onvoldoende ventilatie, verkeerde hulpmaterialen e.d., waarvan sprake in de plaatsingsinstructies.

 

De garantie is degressief, d.w.z. dat afhankelijk van het type garantie de waarde van de tussenkomst ieder jaar met 1/10de van het factuurbedrag vermindert.

Ga over de afbeelding om te zien hoe dit product eruit ziet.